Projekt „EUReKA – ključni pristup pravima EU-a“ je projekt financiran iz programa Europska prava, jednakost i građanstvo – REC.

Cilj projekta je doprinijeti olakšavanju ostvarivanja prava na slobodno kretanje, uključivanje i sudjelovanja mobilnih građana

EU-a u državama članicama – domaćinima kroz zajedničku lokalnu, nacionalnu i transnacionalnu cirkulaciju kapaciteta / stručnosti i

napredne razine pristupa / korištenje digitalnih informacija.

Specifični ciljevi:

  1. Identificirati, podijeliti i širiti dobre prakse s nacionalnim, regionalnim i lokalnim javnim / privatnim stručnjacima i drugim organizacijama civilnog društva iz 6 država članica projekta;
  2. Razviti i testirati inovativni web portal na jednom mjestu i APP koji mogu pružiti jednostavan mrežni pristup praktičnim informacijama, pomoć u geolociranim uslugama na lokalnoj / regionalnoj razini u 6 država članica projekta;
  3. Promovirati upotrebu tehnoloških alata koje projekt pruža među mobilnim građanima EU-a (ali i ostalim potencijalnim korisnicima) te razviti svijest o njihovim pravima;
  4. Osigurati umrežavanje / suradnju između javnih / privatnih dionika i njihovo kontinuirano sudjelovanje u projektnim aktivnostima;
  5. Poboljšati vidljivost i širenje rezultata projekta u druge države članice EU-a te doprinijeti održivosti rezultata projekta.

 

Više informacija o samom projektu i aktivnostima i projektnim aktivnostima možete pronaći na: www.key4mobility.eu

 

Eureka flyer
Eureka poster
Eureka poster 2
Eureka project